Broučci

Napsal Super User

Mladší třída 

Ve třídě Broučků je zapsáno 22dětí. Děti jsou ve věku od 2,5 do 4 let.V této třídě vytváříme dětem vhodné podmínky, aby se mohly začlenit mezi své vrstevníky, seznamují se s novým prostředím, se jmény kamarádů a ostatních zaměstnanců mateřské školy.

Za spoluúčasti dětí si třída vytváří pravidla a je vedena k jejich dodržování. Děti si postupně osvojují návyky správného chování ve vztahu k ostatním dětem, zaměstnancům mateřské školy a k rodičům. Získávají hravým způsobem nové poznatky, dovednosti a návyky a je jim poskytnuto dostatek času na činnosti zajištující jejich zdraví, správnou životosprávu a výchovu hygienických, pracovních a společenských návyků.

Pozornost se věnuje tělesnému rozvoji, kdy základní pohybové návyky si děti osvojují formou pohybových her. Děti se také postupně učí zacházet s hračkami, výtvarným a pracovním materiálem a jsou seznamovány s různými výtvarnými technikami. V hudebních aktivitách se věnuje pozornost zpěvu, pohybu, poslechu a hře na instrumentální nástroje. 

 

Třída Broučci 0...
Třída Broučci 01
Třída Broučci 0...
Třída Broučci 02

 

Kategorie: