Uncategorised

Filosofie mateřské školy

Motto školy: „Je úžasné, co děti dokáží, když jim dáme příležitost.“

 

Mateřská škola není místem, kde se dítě pouze vzdělává, ale místem, kde žije podstatnou část důležitého období svého života. Má–li se dítě vyvíjet po duševní a charakterové stránce ve zdravou společnosti užitečnou osobnost, musí vyrůstat v prostředí stálém, citově příznivém a vřelém. Společným cílem všech zaměstnanců naší mateřské školy je vytvořit klidné a pohodové prostředí, ve kterém se děti dobře cítí. Ideou naší práce je svoboda, která je základní podmínkou existence tvořivého duchovního života a hluboká úcta k dětské individualitě a jejímu svobodnému rozvoji. Úsilím nás všech je vytvořit prostředí, ve kterém se bude dítě dobře rozvíjet, podporovat rozvoj sociálního cítění, pomáhat při rozvíjení odpovědnosti, nezávislosti a sebekontroly. Vytvoření takového prostředí v mateřské škole, které dýchá na děti příjemnou, vlídnou a přátelskou atmosférou, kde se děti a dospělí cítí dobře.

 

Jaký program dětem nabízíme?

Nadstavbové aktivity na mateřské škole jsou určeny především pro předškoláky - děti 5-6 leté, jako nadstavba k předškolnímu vzdělávání - rozvíjení jejich talentu v dané oblasti.

 

  • Logopedická intervence
  • Veselé pískání na zobcovou flétnu
  • Veselá angličtina
  • Jogínci
  • Předškoláček
  • Hudební pátky - aneb zpívá celá školka.

 

Nadstavbové aktivity odborně vedou pedagogové Mateřské školy. K dalším aktivitám naší Mateřské školy patří pravidelný plavecký výcvik, návštěva dopravního hřiště, keramické a výtvarné dílny, školička bruslení, cvičení na trampolínkách.

 „Naší snahou je, aby naše mateřská škola byla pro rodiče přátelskou institucí, abychom mohli ve stejném duchu působit na děti.“

Psychosociální podmínky

Mateřská škola Rozmarýnek Polička je dvoutřídní školou rodinného typu. Děti ze tříd se vzájemně znají, společně tráví čas při některých akcích, také někdy při pobytu na školní zahradě. Starší děti mohou navštěvovat své mladší sourozence a naopak. Děti znají všechny zaměstnance školy. Při jednotlivých akcích děti provádějí a předvádějí zvyky a tradice společně se zaměstnanci. Všichni se snaží vytvářet dětem příjemné prostředí, plné vlídného porozumění, bezpečí a jistoty.

Po přijetí nových dětí k docházce do mateřské školy, je nabídnut rodičům předadaptační pobyt v MŠ, při kterém si děti hrají se svými rodiči a budoucími učitelkami v prostorách třídy. Děti poznávají nové prostředí, své budoucí kamarády a učitelky. V první dny docházky je doporučována rodičům těchto nově přijatých dětí postupná adaptace na prostředí. Podle časových možností mohou pobývat s dětmi v předškolním zařízení.

Učitelky a všichni zaměstnanci školy jednají s dětmi vlídně, respektují individuální potřeby dětí, snaží se je uspokojovat. Učitelé zbytečně neorganizují děti. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou spoluúčasti se samostatným rozhodováním dětí. Všichni vytváří takovou náladu, která na ně dýchá příjemnou atmosférou. Děti nejsou nuceny do činností, mají možnost si vybírat dle svých zájmů. Hry jsou převážně spontánní, děti si vybírají hračku, činnost a hru s kamarády samy. Vhodně a nenásilně jsou usměrňovány konflikty mezi dětmi, společně jsou řešeny, děti nejsou trestány. Společně s učitelkou děti vytvářejí pravidla ve třídě, která jsou plně respektována a upevňována. Veškeré činnosti a aktivity jsou prováděny v klidu a pohodě. Učitelka dětem dostatečně, srozumitelně a přijatelně sděluje jasná pravidla pobytu v Mateřské škole.

Děti jsou vedeny ke kamarádství, osvojují si společně soužití, respektování druhých, ochranu a pomoc slabším. Učitelky s dětmi komunikují, odpovídají jim na otázky, řeší s nimi problémy, vyslechnou je v jejich trápení.

Obecná charakteristika školy

 

Mateřská škola Rozmarýnek Polička vznikla dnem 1. 1. 2003 jako příspěvková organizace s právní subjektivitou. Historie školy sahá do r.1879, kdy byla otevřena škola v budově rodinné vilky, která byla bývalými majiteli darována Poličce za účelem výchovy a vzdělávání dětí. Jedná se o dvoutřídní školu s celodenním provozem od 6.30 hod. do 16.30 hod. Mateřská škola se nachází v centru města.  V blízkosti školy je možnost blízkého a bezplatného parkování na veřejném parkovišti pod Tylovým domem.                                                                                        

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování pro Mateřskou školu Palackého náměstí v Poličce, kam se strava dováží. Školní kuchyně se skládá z vlastní kuchyně, přípravny a skladu. Školní kuchyně je po celkové stavební rekonstrukci. Kapacita kuchyně je 120 jídel.

Kapacita Mateřské školy je 45 dětí, děti jsou rozděleny do dvou tříd. Mladší děti chodí do třídy Broučků a starší děti do třídy Včelek. S dětmi pracují 4 pedagogové. Vybavenost tříd pomůckami je velmi dobrá, dle finančních možností jsou dokupovány a průběžně modernizovány.

Přestože se Mateřská škola nachází ve středu města, k pobytu dětem slouží klidná zahrada a malý dvorek. Zahrada se nachází za budovou MŠ. Předností zahrady je její uzavřený prostor, který umožňuje závětří a soukromí pro pobyt dětí. Pískoviště je chráněno sítí a přístřeškem, tak, aby byly děti chráněny proti slunku.

K vycházkám a pobytu venku dětí využívá mateřská škola blízké okolí – park a Liboháj, kde jsou děti seznamovány s přírodou. K výchovně vzdělávacím vycházkám zařazujeme také pobyt na nedaleké přehradě, kde mají děti možnost sledovat živou a neživou přírodu. Změny na zahrádkách v jednotlivých ročních obdobích pozorují děti při pobytu venku na dolním předměstí a na zahrádkách u stadionu.