O nás

Psychosociální podmínky

Mateřská škola Rozmarýnek Polička je dvoutřídní školou rodinného typu. Děti ze tříd se vzájemně znají, společně tráví čas při některých akcích, také někdy při pobytu na školní zahradě. Starší děti mohou navštěvovat své mladší sourozence a naopak. Děti znají všechny zaměstnance školy. Při jednotlivých akcích děti provádějí a předvádějí zvyky a tradice společně se zaměstnanci. Všichni se snaží vytvářet dětem příjemné prostředí, plné vlídného porozumění, bezpečí a jistoty.

Po přijetí nových dětí k docházce do mateřské školy, je nabídnut rodičům předadaptační pobyt v MŠ, při kterém si děti hrají se svými rodiči a budoucími učitelkami v prostorách třídy. Děti poznávají nové prostředí, své budoucí kamarády a učitelky. V první dny docházky je doporučována rodičům těchto nově přijatých dětí postupná adaptace na prostředí. Podle časových možností mohou pobývat s dětmi v předškolním zařízení.

Učitelky a všichni zaměstnanci školy jednají s dětmi vlídně, respektují individuální potřeby dětí, snaží se je uspokojovat. Učitelé zbytečně neorganizují děti. Je uplatňován pedagogický styl s nabídkou spoluúčasti se samostatným rozhodováním dětí. Všichni vytváří takovou náladu, která na ně dýchá příjemnou atmosférou. Děti nejsou nuceny do činností, mají možnost si vybírat dle svých zájmů. Hry jsou převážně spontánní, děti si vybírají hračku, činnost a hru s kamarády samy. Vhodně a nenásilně jsou usměrňovány konflikty mezi dětmi, společně jsou řešeny, děti nejsou trestány. Společně s učitelkou děti vytvářejí pravidla ve třídě, která jsou plně respektována a upevňována. Veškeré činnosti a aktivity jsou prováděny v klidu a pohodě. Učitelka dětem dostatečně, srozumitelně a přijatelně sděluje jasná pravidla pobytu v Mateřské škole.

Děti jsou vedeny ke kamarádství, osvojují si společně soužití, respektování druhých, ochranu a pomoc slabším. Učitelky s dětmi komunikují, odpovídají jim na otázky, řeší s nimi problémy, vyslechnou je v jejich trápení.

Kategorie: